صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ تغییرات امیدنامه پیرو مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ تغییرات امیدنامه پیرو مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ تغییرات امیدنامه پیرو مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ تغییرات امیدنامه پیرو مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تغییرات امیدنامه پیرو مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ تغییرات امید نامه پیرو مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ تغییرات امیدنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ تغییرات امیدنامه