صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی فراز 1402/12/07 2,283,795 2,280,610 2,280,610 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,156,852,006,800
2 صندوق بازارگردانی فراز 1402/12/06 2,322,651 2,319,409 2,319,409 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,227,569,912,271
3 صندوق بازارگردانی فراز 1402/12/05 2,322,773 2,319,530 2,319,530 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,227,791,455,826
4 صندوق بازارگردانی فراز 1402/12/04 2,338,991 2,335,725 2,335,725 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,257,309,131,627
5 صندوق بازارگردانی فراز 1402/12/03 2,339,114 2,335,847 2,335,847 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,257,532,291,095
6 صندوق بازارگردانی فراز 1402/12/02 2,339,236 2,335,970 2,335,970 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,257,755,450,690
7 صندوق بازارگردانی فراز 1402/12/01 2,331,593 2,328,337 2,328,337 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,243,844,324,014
8 صندوق بازارگردانی فراز 1402/11/30 2,349,764 2,346,492 2,346,492 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,276,934,157,216
9 صندوق بازارگردانی فراز 1402/11/29 2,272,831 2,269,639 2,269,639 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,136,854,652,397
10 صندوق بازارگردانی فراز 1402/11/28 2,262,414 2,259,203 2,259,203 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,117,833,933,404
11 صندوق بازارگردانی فراز 1402/11/27 2,293,100 2,289,892 2,289,892 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,173,769,806,537
12 صندوق بازارگردانی فراز 1402/11/26 2,293,223 2,290,014 2,290,014 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,173,993,009,853
13 صندوق بازارگردانی فراز 1402/11/25 2,293,345 2,290,137 2,290,137 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,174,216,213,292
14 صندوق بازارگردانی فراز 1402/11/24 2,324,386 2,321,117 2,321,117 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,230,684,016,225
15 صندوق بازارگردانی فراز 1402/11/23 2,336,270 2,332,965 2,332,965 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,252,278,635,755
16 صندوق بازارگردانی فراز 1402/11/22 2,349,438 2,346,110 2,346,110 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,276,239,148,480
17 صندوق بازارگردانی فراز 1402/11/21 2,349,564 2,346,237 2,346,237 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,276,470,196,939
18 صندوق بازارگردانی فراز 1402/11/20 2,327,014 2,323,717 2,323,717 0 0 2,717,325 0 894,632 1,822,693 4,235,423,022,260
19 صندوق بازارگردانی فراز 1402/11/19 2,327,140 2,323,843 2,323,843 0 0 2,717,325 71,400 894,632 1,822,693 4,235,652,034,390
20 صندوق بازارگردانی فراز 1402/11/18 2,304,670 2,301,498 2,301,498 0 0 2,717,325 0 823,232 1,894,093 4,359,250,607,646