صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۴ صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۹-۰۹-۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۶ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فرازمورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ساعت۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۰ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۱ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۱۲ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فرازمورخ۱۰-۰۴-۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۵ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فرازمورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۸ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۱۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فرازمورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۰۵
۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۲ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۴ اصلاحیه صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۲۵ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۲۸ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ساعت۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۳۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۳۱ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۳۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۳۳ دعوت نامه به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ساعت: ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۳۴ صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۳۵ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۳۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۳۷ دعوت نامه به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت: ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۳۸ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۳۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۴۰ تأییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ساعت ۰۸:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۴۱ دعوت نامه به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۰۴-۰۳-۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۴۲ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ساعت ۰۸:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۴۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ساعت ۰۸:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۴۴ تأییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۴۵ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۶ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۰۸:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۰۸:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۹ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۵۰ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۵۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۵۲ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۵۳ صورت جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۵۴ لیست حاضرین در مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۵۵ آگهی دعوت مجمع موسس مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۱