صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۴ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۷ صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۹-۰۹-۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۹ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۱۰ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فرازمورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ساعت۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
۱۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
۱۴ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۱۵ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فرازمورخ۱۰-۰۴-۱۴۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۸ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فرازمورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲۱ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۲۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فرازمورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۲۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۰۵
۲۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۵ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۷ اصلاحیه صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۲۸ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۳۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۳۱ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۳۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ساعت۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۳۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۳۴ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۳۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۳۶ دعوت نامه به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ساعت: ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۳۷ صورت جلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۳۸ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۳۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۴۰ دعوت نامه به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت: ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۴۱ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۴۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۴۳ تأییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ساعت ۰۸:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۴۴ دعوت نامه به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۰۴-۰۳-۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۴۵ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ساعت ۰۸:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۴۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ساعت ۰۸:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۴۷ تأییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۴۸ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۴۹ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۰۸:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵۰ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۰۸:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵۲ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۵۳ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۵۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۵۵ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۵۶ صورت جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۵۷ لیست حاضرین در مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۵۸ آگهی دعوت مجمع موسس مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۱