صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۸۱۱,۵۹۵ ۸۲.۹۷ ۳,۹۱۹,۶۲۸ ۸۶.۴۱ ۳,۶۷۹,۰۴۲ ۸۵.۰۳ ۳,۵۳۵,۰۲۸ ۸۴.۳۷
سایر سهام ۷۸,۷۳۸ ۳.۶۰ ۱۳۳,۸۶۳ ۲.۹۵ ۱۱۹,۳۴۸ ۲.۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ۸۳,۳۰۷ ۱.۹۹
اوراق مشارکت ۵۷,۰۹۲ ۲.۶۱ ۱۳۳,۵۴۰ ۲.۹۴ ۱۵۵,۲۹۴ ۳.۵۹ ۱۹۰,۷۶۷ ۴.۵۵
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۴,۳۳۳ ۱.۱۱ ۵,۶۶۵ ۰.۱۲ ۷,۳۴۵ ۰.۱۷ ۲,۸۹۳ ۰.۰۷
سایر دارایی‌ها ۲۹,۶۲۱ ۱.۳۶ ۲۷,۶۷۱ ۰.۶۱ ۴۳,۷۵۲ ۱.۰۱ ۹۶ ۰
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۸۲,۱۶۸ ۸.۳۴ ۳۱۵,۶۹۷ ۶.۹۶ ۳۲۱,۹۹۴ ۷.۴۴ ۳۷۷,۸۲۶ ۹.۰۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد