صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵ابهمن ماه۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به۱۵ دی ماه۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵ آذر ماه۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ گزارش عملکردسه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ صورت مالی سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵آبان ماه۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد ۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۵(اصلاحی) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵مهر ماه۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ صورت مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵شهریور ماه۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ گزارش عملکرد پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ صورت مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۵( حسابرسی نشده) صندوق بازارگردانی آوای فراز دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵مردادماه۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵تیر ماه۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵خرداد ماه۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ صورت مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵اردیبهشت ماه۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵ فروردین ماه۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵ اسفند ماه۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ صورت مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵ بهمن ماه۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵ دی ماه۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵ آذر ماه۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ گزارش عملکرد پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ صورت مالی پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۵( حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵ آبان ماه۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵ مهرماه۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ گزارش عملکرد پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ صورت مالی پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵( حسابرسی شده) صندوق بازارگردانی آوای فراز دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ گزارش عملکرد پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ صورت مالی پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۵( حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵ تیر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ صورت های مالی میان ‌دوره‌ای دوره ۲ ماه و ۲۹ روز منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دانلود