صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۲۲,۶۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۱۷۷,۳۰۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۱۵۶,۸۵۲,۰۰۶,۸۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۸۳,۷۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۸۰,۶۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۸۰,۶۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۲,۲۸۳,۷۹۵ ۲,۲۸۰,۶۱۰ ۲,۲۸۰,۶۱۰ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۱۵۶,۸۵۲,۰۰۶,۸۰۰
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۲,۳۲۲,۶۵۱ ۲,۳۱۹,۴۰۹ ۲,۳۱۹,۴۰۹ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۲۲۷,۵۶۹,۹۱۲,۲۷۱
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۲,۳۲۲,۷۷۳ ۲,۳۱۹,۵۳۰ ۲,۳۱۹,۵۳۰ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۲۲۷,۷۹۱,۴۵۵,۸۲۶
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۲,۳۳۸,۹۹۱ ۲,۳۳۵,۷۲۵ ۲,۳۳۵,۷۲۵ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۲۵۷,۳۰۹,۱۳۱,۶۲۷
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۲,۳۳۹,۱۱۴ ۲,۳۳۵,۸۴۷ ۲,۳۳۵,۸۴۷ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۲۵۷,۵۳۲,۲۹۱,۰۹۵
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۲,۳۳۹,۲۳۶ ۲,۳۳۵,۹۷۰ ۲,۳۳۵,۹۷۰ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۲۵۷,۷۵۵,۴۵۰,۶۹۰
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۲,۳۳۱,۵۹۳ ۲,۳۲۸,۳۳۷ ۲,۳۲۸,۳۳۷ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۲۴۳,۸۴۴,۳۲۴,۰۱۴
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۲,۳۴۹,۷۶۴ ۲,۳۴۶,۴۹۲ ۲,۳۴۶,۴۹۲ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۲۷۶,۹۳۴,۱۵۷,۲۱۶
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۲,۲۷۲,۸۳۱ ۲,۲۶۹,۶۳۹ ۲,۲۶۹,۶۳۹ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۱۳۶,۸۵۴,۶۵۲,۳۹۷
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۲,۲۶۲,۴۱۴ ۲,۲۵۹,۲۰۳ ۲,۲۵۹,۲۰۳ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۱۱۷,۸۳۳,۹۳۳,۴۰۴
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۲,۲۹۳,۱۰۰ ۲,۲۸۹,۸۹۲ ۲,۲۸۹,۸۹۲ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۱۷۳,۷۶۹,۸۰۶,۵۳۷
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۲,۲۹۳,۲۲۳ ۲,۲۹۰,۰۱۴ ۲,۲۹۰,۰۱۴ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۱۷۳,۹۹۳,۰۰۹,۸۵۳
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۲,۲۹۳,۳۴۵ ۲,۲۹۰,۱۳۷ ۲,۲۹۰,۱۳۷ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۱۷۴,۲۱۶,۲۱۳,۲۹۲
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۲,۳۲۴,۳۸۶ ۲,۳۲۱,۱۱۷ ۲,۳۲۱,۱۱۷ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۲۳۰,۶۸۴,۰۱۶,۲۲۵
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲,۳۳۶,۲۷۰ ۲,۳۳۲,۹۶۵ ۲,۳۳۲,۹۶۵ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۲۵۲,۲۷۸,۶۳۵,۷۵۵
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۲,۳۴۹,۴۳۸ ۲,۳۴۶,۱۱۰ ۲,۳۴۶,۱۱۰ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۲۷۶,۲۳۹,۱۴۸,۴۸۰
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۲,۳۴۹,۵۶۴ ۲,۳۴۶,۲۳۷ ۲,۳۴۶,۲۳۷ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۲۷۶,۴۷۰,۱۹۶,۹۳۹
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۲,۳۲۷,۰۱۴ ۲,۳۲۳,۷۱۷ ۲,۳۲۳,۷۱۷ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۲۳۵,۴۲۳,۰۲۲,۲۶۰
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۲,۳۲۷,۱۴۰ ۲,۳۲۳,۸۴۳ ۲,۳۲۳,۸۴۳ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۷۱,۴۰۰ ۸۹۴,۶۳۲ ۱,۸۲۲,۶۹۳ ۴,۲۳۵,۶۵۲,۰۳۴,۳۹۰
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۲,۳۰۴,۶۷۰ ۲,۳۰۱,۴۹۸ ۲,۳۰۱,۴۹۸ ۰ ۰ ۲,۷۱۷,۳۲۵ ۰ ۸۲۳,۲۳۲ ۱,۸۹۴,۰۹۳ ۴,۳۵۹,۲۵۰,۶۰۷,۶۴۶
  مشاهده همه