صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۱۵,۵۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۲۸۴,۴۴۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۳۹,۸۶۷,۳۰۱,۲۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۲۴,۵۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۱۲۱,۶۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۲۱,۶۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۲,۱۲۴,۵۵۱ ۲,۱۲۱,۶۹۰ ۲,۱۲۱,۶۹۰ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۲۵۰,۷۳۲ ۱,۷۱۵,۵۵۱ ۳,۶۳۹,۸۶۷,۳۰۱,۲۰۶
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۲,۱۲۴,۵۵۷ ۲,۱۲۱,۶۹۵ ۲,۱۲۱,۶۹۵ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۲۵۰,۷۳۲ ۱,۷۱۵,۵۵۱ ۳,۶۳۹,۸۷۶,۶۴۸,۷۷۵
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۲,۱۲۴,۵۶۲ ۲,۱۲۱,۷۰۱ ۲,۱۲۱,۷۰۱ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۲۵۰,۷۳۲ ۱,۷۱۵,۵۵۱ ۳,۶۳۹,۸۸۶,۲۳۵,۹۵۱
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۲,۱۲۵,۸۵۷ ۲,۱۲۲,۹۹۳ ۲,۱۲۲,۹۹۳ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۲۵۰,۷۳۲ ۱,۷۱۵,۵۵۱ ۳,۶۴۲,۱۰۳,۵۶۹,۵۵۰
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۲,۱۲۲,۶۹۹ ۲,۱۱۹,۷۳۹ ۲,۱۱۹,۷۳۹ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۲۵۰,۷۳۲ ۱,۷۱۵,۵۵۱ ۳,۶۳۶,۵۲۰,۵۰۲,۸۸۱
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۲,۱۲۲,۷۰۶ ۲,۱۱۹,۷۴۵ ۲,۱۱۹,۷۴۵ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۱۳۸,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۷۳۲ ۱,۷۱۵,۵۵۱ ۳,۶۳۶,۵۳۱,۳۵۳,۹۴۲
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۲,۰۸۶,۲۹۵ ۲,۰۸۳,۵۵۶ ۲,۰۸۳,۵۵۶ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۱۱۲,۷۳۲ ۱,۸۵۳,۵۵۱ ۳,۸۶۱,۹۷۶,۷۹۵,۸۳۶
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۲,۱۴۵,۰۲۵ ۲,۱۴۲,۱۹۸ ۲,۱۴۲,۱۹۸ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۱۱۲,۷۳۲ ۱,۸۵۳,۵۵۱ ۳,۹۷۰,۶۷۲,۹۱۱,۹۵۶
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۲,۱۶۴,۱۱۷ ۲,۱۶۱,۲۶۲ ۲,۱۶۱,۲۶۲ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۱۱۲,۷۳۲ ۱,۸۵۳,۵۵۱ ۴,۰۰۶,۰۰۸,۴۴۶,۳۵۱
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۲,۲۱۰,۳۲۰ ۲,۲۰۷,۳۹۵ ۲,۲۰۷,۳۹۵ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۱۱۲,۷۳۲ ۱,۸۵۳,۵۵۱ ۴,۰۹۱,۵۲۰,۱۱۱,۶۹۷
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۲,۱۹۱,۸۲۳ ۲,۱۸۸,۹۲۶ ۲,۱۸۸,۹۲۶ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۱۱۲,۷۳۲ ۱,۸۵۳,۵۵۱ ۴,۰۵۷,۲۸۶,۳۸۲,۲۷۹
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۲,۰۹۰,۱۷۱ ۲,۰۸۷,۴۲۳ ۲,۰۸۷,۴۲۳ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۱۱۲,۷۳۲ ۱,۸۵۳,۵۵۱ ۳,۸۶۹,۱۴۴,۷۰۴,۴۴۲
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۲,۰۹۰,۱۷۹ ۲,۰۸۷,۴۳۱ ۲,۰۸۷,۴۳۱ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۱۱۲,۷۳۲ ۱,۸۵۳,۵۵۱ ۳,۸۶۹,۱۵۹,۱۹۹,۴۳۳
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۲,۰۹۰,۱۷۸ ۲,۰۸۷,۴۳۰ ۲,۰۸۷,۴۳۰ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۵۰,۰۰۰ ۱,۱۱۲,۷۳۲ ۱,۸۵۳,۵۵۱ ۳,۸۶۹,۱۵۷,۲۰۱,۰۲۴
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۲,۱۲۰,۱۱۰ ۲,۱۱۷,۴۱۳ ۲,۱۱۷,۴۱۳ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۰۶۲,۷۳۲ ۱,۹۰۳,۵۵۱ ۴,۰۳۰,۶۰۲,۹۳۷,۴۳۳
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۲,۰۹۴,۳۲۰ ۲,۰۹۱,۶۳۳ ۲,۰۹۱,۶۳۳ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۰۶۲,۷۳۲ ۱,۹۰۳,۵۵۱ ۳,۹۸۱,۵۲۹,۲۲۱,۳۱۴
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۲,۱۱۶,۸۴۱ ۲,۱۱۴,۱۲۰ ۲,۱۱۴,۱۲۰ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۰۶۲,۷۳۲ ۱,۹۰۳,۵۵۱ ۴,۰۲۴,۳۳۴,۶۹۳,۶۵۶
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۲,۱۶۴,۷۶۸ ۲,۱۶۱,۹۷۵ ۲,۱۶۱,۹۷۵ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۰۶۲,۷۳۲ ۱,۹۰۳,۵۵۱ ۴,۱۱۵,۴۲۹,۶۲۶,۷۱۲
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۲,۱۲۲,۷۵۵ ۲,۱۲۰,۰۲۴ ۲,۱۲۰,۰۲۴ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۰۶۲,۷۳۲ ۱,۹۰۳,۵۵۱ ۴,۰۳۵,۵۷۳,۳۳۱,۴۱۷
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۲,۱۲۲,۷۶۴ ۲,۱۲۰,۰۳۳ ۲,۱۲۰,۰۳۳ ۰ ۰ ۲,۹۶۶,۲۸۳ ۰ ۱,۰۶۲,۷۳۲ ۱,۹۰۳,۵۵۱ ۴,۰۳۵,۵۹۱,۲۷۸,۰۴۴
  مشاهده همه