صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ 1402/10/23 ساعت 10 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
2 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
3 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ 1402/10/23 ساعت 10:00 ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
4 صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز مورخ 1402/07/30 ساعت 10 ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
5 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ 19-09-1402 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
6 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ 1402/09/05 ساعت 11 ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
7 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فرازمورخ 1402/09/05 ساعت11 ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
8 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ 1401/9/19 ساعت 11 ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
9 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ 1402/09/05 ساعت 11:00 ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
10 لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ 1402/07/30 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سایز صفحه