صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۳,۵۳۵,۰۲۸ ۸۴.۳۷ % ۸۳,۳۰۷ ۱.۹۹ % ۱۹۰,۷۶۷ ۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۳ ۰.۰۷ % ۹۶ ۰ % ۳۷۷,۸۲۶ ۹.۰۲ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۳,۶۰۴,۷۰۰ ۸۴.۶۱ % ۸۴,۹۱۸ ۱.۹۹ % ۱۹۰,۴۴۴ ۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۳ ۰.۰۷ % ۱۰۰ ۰ % ۳۷۷,۳۶۲ ۸.۸۶ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۳,۶۰۴,۷۰۰ ۸۴.۶۱ % ۸۴,۹۱۸ ۱.۹۹ % ۱۹۰,۴۴۴ ۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۳ ۰.۰۷ % ۱۰۴ ۰ % ۳۷۷,۳۶۲ ۸.۸۶ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۳,۶۳۳,۱۶۳ ۸۴.۶۹ % ۸۵,۵۶۰ ۲ % ۱۹۱,۲۴۴ ۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۳ ۰.۰۷ % ۱۰۷ ۰ % ۳۷۶,۷۵۱ ۸.۷۸ %
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۳,۶۳۳,۱۶۳ ۸۴.۶۹ % ۸۵,۵۶۰ ۲ % ۱۹۱,۲۴۴ ۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۳ ۰.۰۷ % ۱۱۱ ۰ % ۳۷۶,۷۵۱ ۸.۷۸ %
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۳,۶۳۳,۱۶۳ ۸۴.۶۹ % ۸۵,۵۶۰ ۲ % ۱۹۱,۲۴۴ ۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۳ ۰.۰۷ % ۱۱۵ ۰ % ۳۷۶,۷۵۱ ۸.۷۸ %
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۳,۶۱۶,۶۸۴ ۸۴.۵۹ % ۸۶,۲۰۳ ۲.۰۲ % ۱۹۳,۳۶۴ ۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۳ ۰.۰۷ % ۱۱۸ ۰ % ۳۷۶,۳۳۴ ۸.۸ %
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۳,۶۵۰,۲۶۱ ۸۴.۸۷ % ۸۵,۹۵۱ ۱.۹۹ % ۱۹۳,۱۴۰ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۳ ۰.۰۷ % ۴۴,۲۰۵ ۱.۰۳ % ۳۲۴,۷۳۹ ۷.۵۵ %
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۳,۵۱۲,۰۱۱ ۸۴.۴۱ % ۱۳۷,۹۱۰ ۳.۳۱ % ۱۹۳,۱۳۷ ۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۳ ۰.۰۷ % ۳۶,۱۱۸ ۰.۸۷ % ۲۷۸,۸۲۶ ۶.۷ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۳,۵۳۴,۸۴۳ ۸۴.۷۲ % ۱۳۸,۰۸۴ ۳.۳۱ % ۱۹۳,۳۴۸ ۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۹۰۱ ۰.۶۲ % ۱۲۹ ۰ % ۲۷۹,۹۳۷ ۶.۷۱ %